Kwantitatief onderzoek

In totaal zijn 265 kerken benaderd met een enquête om in beeld te brengen hoe de taken in hun gemeente verdeeld zijn tussen mannen en vrouwen. Van deze 265 kerken hebben 202 unieke kerken de vragenlijst volledig ingevuld.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek

Het deputaatschap organiseerde interviewrondes met dertien gemeenten om te praten over dit onderwerp. Uit deze gesprekken blijkt dat voor veel gemeenten de toelating van vrouwen in het ambt niet echt een onderwerp van gesprek is.

Lees meer

Ga in gesprek

Het gesprek over de taakverdeling tussen mannen en vrouwen in de kerk, verloopt vaak langs een aantal thema’s. Onderliggend vraagstuk daarbij is hoe we de Bijbel bij elk van deze thema’s moeten lezen en interpreteren.

Lees meer